specialista na anti-aging

Medicína 21 století – Biochemické zdraví
Množí se dotazy, k čemu je dobré, že se vedle běžně užívaného pojmu „zdraví“ objevil termín „BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ“? Řekne-li se zdraví, lidé dobře rozumějí tomu, co vyjadřuje. Biochemické zdraví je nový pojem, který je třeba objasnit, proč vznikl, co čím je přínosem pro lidi a na jakou péči o zdraví je účelné se zaměřit.

Co je to biochemické zdraví a jak s tímto pojmem pracovat pro zlepšení celkového zdraví u sebe i u druhých?

Přibývá pacientů, a dnes i zdravých lidí, kteří nechtějí chemické léky kvůli jejich nízké léčebné účinnosti a značným vedlejším účinkům. Čím dál tím víc pacientů přichází na to, že chemické léky nejsou konstruovány tak, aby mohly vyléčit jejich onemocnění. Část z nich proto hledá útočiště u alternativních metod, které některé uspokojí, někdy více, jindy alespoň z části. Zůstávala ale část zcela nespokojených, kteří nezaznamenali žádné zlepšení po tom, co přešli od alopatického léčení k alternativnímu.

Vysvětlení těchto rozdílů v účinnosti je jednoduché: Každý jsme jiný tím, že každý máme svoji osobní sestavu poruch biochemických procesů a jejich kombinací. Proto léčebné metody, které neodstraňují příčinu vzniku choroby, nepřinášejí některým jedincům vůbec žádné zlepšení. U biochemického zdraví je to jinak:

Biochemické zdraví není produkt alternativní medicíny, ani nepatří k alopatické medicíně. Pokud si lze představit ten nejryzejší výtvor vědecké medicíny, pak biochemické zdraví je ztělesněním toho všeho.

Biochemické zdraví je souhrnné označení dobře fungujících biochemických dějů v buňkách, jejichž dokonalá souhra je předpokladem nejen pro pocity dobrého zdraví, ale pro skutečně dobré zdraví, které člověku slouží a neselhává.

Biochemické zdraví podmiňuje bezchybný chod biochemických procesů, poznaných na molekulární úrovni, procesů, které probíhají ve všech našich buňkách a jejichž znalosti plně vyhovují požadavkům medicíny postavené na důkazech – tzv. „Evidence Base Medicine“.

Člověk je obrovská biochemická továrna, na jeho řádném chodu a dokonalé souhře závisí lidský život a samozřejmě i jeho zdraví. Běh těchto procesů není chaotický, ale má pevný řád daný přírodními zákony.

Z uvedeného pro člověka vyplývá, aby ústřední biochemické procesy v jeho těle dobře fungovaly, musí znát a respektovat přírodní zákony, kterými se tyto děje řídí. Ústřední biochemický děj, byl popsán jako biochemický cyklus, v němž vzniká, plní své úkoly a pak se přeměňuje v neškodné látky aminokyselina homocystein. Přírodní zákon patřící k tomuto cyklu praví: „Pokud bude tento cyklus reakcí dostatečně zásobován vitamíny kyselinou listovou, B6 a B12, bude řádně fungovat a nebude člověka dostávat do zdravotních problémů!“ Tato formulace nahrazuje všechny předchozí popisy a je podstatou pojmu biochemické zdraví.

Tento přírodní zákon je zcela nekompromisní. Přirozeným zdrojem vyjmenovaných a dalších vitamínů a také minerálů byla vždy zelenina, ale to již neplatí. Obsah vitamínů a minerálu v zelenině a v dalších plodinách se snížil za 50 let o 80 %. Toto zjištění znamená, že naše strava nevyhovuje požadavkům přírodního zákona, jehož podmínky musíme bez diskusí naplňovat, abychom dosáhli biochemického zdraví. Zbytkové množství cca 20 % z původního obsahu vitamínů a minerálů v zelenině, nemůže ani zčásti stačit udržet biochemické zdraví na úrovni, která zaručí dobré fyzické zdraví.

Podívejme se, co se děje dál, nejsou-li v buňkách naplněné podmínky pro udržení biochemického  zdraví: Osmdesátiprocentní nedostatek kyseliny listové, B6 a B12 nemá vliv na vznik homocysteinu, který buňky vytváří v neztenčené míře. Problém vzniká až v další části biochemického cyklu, kde se projeví nedostatek vitamínů tím, že se stále vznikající homocystein nemůže přeměnit v neškodné látky. Přechází proto z buněk do krve a v ní stoupá jeho hladina. Se vzestupem hladiny homocysteinu v krvi se zvyšuje jeho toxicita. A u ní začínají důsledky porušení biochemického zdraví.

Člověk pokud chce  být zdráv, nemůže toho dosáhnout jinak, než splněním požadavků přírodních zákonů, které mu zajistí biochemické zdraví. To je dnes jediná známá a vědeckými poznatky podložená cesta k fyzickému a mentálnímu zdraví. Zajistit biochemické zdraví předpokládá zajistit pro potřebu buněčné biochemie dostatek kyseliny listové, B6 a B12- více na www.karelerben.cz.

Podívejme se, co se děje v těle dál, když biochemické zdraví narušíme: Homocystein svojí toxicitou poškozuje enzymy, mitochondrie - energetické centrály buněk, člověk je  neúměrně unavený a snadno onemocní.

Porucha biochemického zdraví posouvá pH vnitřního prostředí těla (včetně krve) do kyselé reakce. Okyselování způsobuje odvápnění kostí, známé jako osteoporóza.

Zvýšená kyselelost organismu je začátkem vzniku nadváhy. Tělo zadržuje vodu na ředění kyselin a nastavení fyziologické rovnováhy.

Důsledky porušeného biochemického zdraví jsou úmrtí na rakovinu, která jsou na druhém místě žebříčku příčin smrti. Svůj podíl na tom má i okyselování organismu navozené poruchou biochemického zdraví: nádorové buňky totiž potřebují kyselé prostředí, aby dobře prosperovaly.

Nejčastější poruchy, které následují po porušení biochemického zdraví jsou: zvýšený cholesterol a další anomálie v lipidovém metabolismu, vysoký krevní tlak a cukrovka.

Zachování zdraví a života a léčení příčiny chorob je možné pouze obnovením biochemického zdraví a to je možné jedině snížením hladiny homocysteinu.

Zavedení pojmu BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ usnadňuje vysvětlení příčiny vzniku civilizačních chorob jako jsou alergie, kardiovaskulárních choroby, neurodegenerativní onemocnění atd. Člověk tak dostává poprvé možnost začít rozlišovat, které z nabízených léčiv a potravinových doplňků mu pomohou k lepšímu zdraví.

Nabízím všem, kteří mají zájem pečovat o zdraví, ať vlastní nebo svých pacientů informace o možnostech, jak si zdraví zabezpečit. Zveme všechny, kterým je takové uvažování o zdraví blízké, aby se přihlásili ke spolupráci. Tato činnost může být zdrojem dobrého příjmu, ale lze ji dělat i zcela „dobrovolnicky a neziskově“. Potřebné proškolování je součástí připraveného programu.

Bližší informace o zachování BIOCHEMICKÉHO ZDRAVÍ a možnostech spolupráce je možné získat na www.drhorejsova.eu – stačí se přihlásit mailem.